Svart katt

Biography

Svart katt är punkbandet som inte riktigt identifierar sig med punkscenen. Trots det har få svenska band blivit så respekterade för sin ärlighet, uppriktighet och råhet. Allt som definierar punken. Svart katt är lika hemma på scenen på ett klassiskt punkhak som på Debaser, i Tyskland som i Sverige, och deras tidigare skivor finns utgivna på kassett i Malaysia och Frankrike.

När Johan, Robin och Micke, som utgör bandet, uppmanas att beskriva sin musik säger de att folk får kalla det vad de vill, men beskriver själva musiken som i mångt och mycket avskalad.

“Inget överflöd, låtarna är ganska enkla – men ändå fullmatade”, säger basisten Robin.

Hittills har det ofta resulterat i låtar som klockar in på under två minuter, men på nya albumet Svart katt, som släpps den 4 november, är det faktiskt flera låtar som är över tre minuter långa.

“Vi försöker aldrig göra något bara för att fylla ut. Finns det inget syfte så tar vi bort det, så har vi alltid gjort. Men finns det ett syfte med att en låt blir lång så får den bli lång.”

För första gången har bandet själva spelat in och producerat. Det var inte planerat, men de hade känt att de ville göra något annorlunda mot tidigare. När de började göra demos i replokalen insåg de att det som behövdes var att bara fortsätta så, själva. Tidigare inspelningar har gått fort, som det oftast måste göra när man har begränsad tid i en hyrd studio. Men den här gången har Svart katt kunnat göra precis de val som krävts, alla låtar har kunnat bli ordentligt genomarbetade nu när de har haft, som det kändes, oändliga möjligheter.

Det är trummisen Micke som har skött både inspelning och mix. Fokus har legat på att låta lika fett som de gör när de spelar live. Samtidigt innehåller skivan mer synthar och har ett lite hårdare och kallare sound. En låt som bara är en och en halv minut lång kanske kan uppfattas som att den bara tagit en och en halv minut att spela in, men Robin säger att det i det här fallet verkligen inte är så.

“Man kan lätt avfärda sådan musik med att den är ihopslängd snabbt, och slarvigt genomförd. Men i själva verket ligger det väldigt mycket tanke och energi bakom, vi har verkligen kunnat gå in i detaljer i låtarna. Det är intressant hur mycket energi och kärlek man kan lägga in i en låt som är 1.30 lång.”

Första singeln “Allt går över” släpptes 11 augusti. Den har en mer elektronisk produktion än tidigare låtar, och gästas också av en klarinett spelad av Konie (Les Big Byrd, Viagra Boys). Micke har jobbat mycket med att lägga stämningar, mycket med hjälp av synthar, och speciellt Allt går över har påverkats av det.

Texterna handlar, precis som tidigare, ofta om sorg och saknad, och om kärlek. Det är sångaren och gitarristen Johan som skriver texterna, utifrån personliga erfarenheter och det som bränner mest just när han skriver dem. Det kan lika gärna vara aktuellt som något som hänt längre tillbaka. Johan säger:

“En grej som jag skrivit om sedan vi startade och även nu är saknad, för har man förlorat någon är det alltid med en. I allt man gör och allt som händer fattas någon. Saknad och kärlek är nog de vanligaste ämnena, och ibland är det ju samma sak. Det är väldigt personligt, men just därför blir det också mer allmängiltigt. Någon gång blir det ju aktuellt för alla.”

Andra singeln släpps 16 september, “Du var så bra”. Den påminner om att man lätt tar någon för givet medan hen finns i närheten av en, men när hen inte längre finns där inser man hur bra man faktiskt hade det. Temat påminner om första singelns och är en påminnelse om alltings förgänglighet. Tredje singeln “Inte ensam” kommer den 14 oktober.

Men även om tematiken i texterna känns igen så kan man höra en ny riktning i musikens utveckling, där finns nya tankar och idéer som inte varit där innan. Alla tyglar har släppts, det finns inga regler längre.

“Jag tycker det känns på ett sätt som att den här skivan blir som både början och slutet på nånting. Förändring och nytt. Den här skivan summerar en period och är samtidigt ett väldigt tydligt avstamp mot något nytt – den blir som en brygga”, säger Robin.

Diskografi:
Rosta sönder (ep, 2016)
När allt är över (album, 2017)
Allt blir nog bra (ep, 2019)

Svart katt är Micke (trummor), Robin (bas) och Johan (gitarr, sång)

Slavestate
4/5
“Precis lika deppigt och peppigt som livet självt kan vara ibland.”Värmlands Folkblad

4/5
“Det är realistiskt, hårt, desperat, en aning slarvigt, ansträngt och otroligt romantiskt.”Gaffa

4/6
“Det är svårt att inte nicka med och tralla ljudligt i samma tempo som bandet.”Nöjesguiden
“Bandet får mig att längta efter sena nätter i köksfönster, betydelsefulla blickar under luggen och rödvinsläppar. Hoppas jag får dansa till dem på valfri festival i sommarhettan.”

482 MHz
“man vet inte om man ska pogo-dansa eller gråta. Men bra är det. Väldigt bra.”

——

Svart katt is a punk combo from northern Sweden, now residing in Stockholm. The band has rapidly grown to one of the most exciting new Swedish punk band. File in the line of Radioactivity and Ramones, as Johnny Ramone said “short songs for people who don’t have a lot of spare time”. With their infectious pop melodies turned into melancholy punk and new wave tracks they have charmed the Swedish scene. The songs are short and intense and put into acid until all that is left is feelings.The band debuted in 2016 with the EP ”Rosta sönder” and the debut album “När allt är över” came the year after with the titel track as an instant classic. Now they are closing an era with the EP ” Allt blir nog bra”.

The EP was recorded a weekend in May in studio ”Talkback” in Östersund with producer ”Sommarkatten”. It’s punk melodies in pop environment or pop adrenaline in a punk landscape. All delivered with bittersweet catchiness. It’s even more straight forward, rawer, darker and heavier than before.

After many tours and a year in a pandemic studio, they are now back with their second, self-titled album, which will be released on November 11. The kick-off was a little under-cover already in August when the first single, “Allt går över”, was released without further information. If it had a slightly different sound than what one is used to, we are now, with single number two, back in familiar pace. Now ” Du var så bra” is released, and plans are revealed.

Svart katt is the punk band that doesn’t really identify with the punk scene. Despite that, few Swedish bands have been so respected for their trueness, sincerity and rawness. Everything that defines punk.

When Johan, Robin and Micke, who make up the band, are asked to describe their music, they say that people can call it what they want, but describe the music itself as very stripped down.

So far, that has often resulted in songs clocking in at under two minutes, but on the new album, there are actually several songs that are over three minutes long.

“We never try to do something just to fill in. If there’s no purpose, we remove it, we’ve always done. But if there’s a purpose for a song to be long, let it be long.”

For the first time, the band has recorded and produced themselves. It wasn’t planned, but they had felt they wanted to do something different from before. When they started making demos in the rehearsal room, they realized that what was needed was to just keep going, by themselves. Previous recordings have gone quickly, as it usually has to do when you have limited time in a rented studio. But this time Svart katt has been able to make exactly the choices that were required, all the songs have been able to be thoroughly worked out now that they have had, what felt like, endless possibilities.

Drummer Micke has handled both recording and mixing. The focus has been on sounding as intense as they do when they play live. At the same time, the record contains more synths and has a slightly harder and colder sound.

The lyrics, just like before, are often about sadness and loss, and about love. It is the singer and guitarist Johan who writes the lyrics, based on personal experiences. Johan says: “One thing that I’ve written about since we started is missing, because if you’ve lost someone, you’re always with that person. In everything you do and everything that happens, someone is missing. Missing and love are probably the most common topics, and sometimes it’s the same thing. It’s very personal, but that’s why it also becomes more universal. At some point it becomes relevant to everyone.”

“Du var så bra” reminds us that you easily take someone for granted while they are around you. The theme is reminiscent of the first single and is a reminder of the impermanence of everything.

But even if the themes in the lyrics are recognisable, you can hear a new direction in the development of the music, there are new thoughts and ideas that were not there before. All reins have been released, there are no more rules.

”I thinks it feels in a way that this album will be both the beginning and the end of something. Change and new. This record sums up a period and is at the same time a very clear starting point towards something new – it becomes like a bridge,” says Robin

Svart Katt is Micke (drums), Johan (guitar, vocals) and Robin (bass).

Press

Photo of Svart katt, photo by Adrian Recordings
Photo of Svart katt, photo by Adrian Recordings
Photo of Svart katt, photo by Adrian Recordings

Jukebox

Releases

Svart katt 23 ARWEB429 / 2023-04-27
Svart katt Svart katt AR12"376 / 2022-11-11
Svart katt Inte ensam ARWEB369 / 2022-10-14
Svart katt Du va så bra ARWEB368 / 2022-09-16
Svart katt Allt går över ARWEB367 / 2022-08-10
Svart katt Allt blir nog bra AR7"294 / 2019-01-18
Svart katt Det var då ARWEB293 / 2018-12-28
Svart katt Oändligt mörker ARWEB280 / 2018-06-29
Svart katt När allt är över ARWEB256 / 2017-11-17
Svart katt Slösa bort dagarna ARWEB261 / 2017-11-10
Svart katt Håller ett öga på varandra ARWEB260 / 2017-10-13
Svart katt När allt är över ARWEB259 / 2017-09-13

Videos